бърз кредит онлайн

Бързи кредити за 15 минути, достъпи 24 часа на ден. Не губете време, кандидатствайте за кредит със един клик.

Избери размер на кредита

Използвайте кредитен калкулатор за да изчислите точно всички разходи.

Попълнете формата за кандидатстване

Въведете всички необходими данни за успешна регистрация.

Изчакайте кредитът да бъде преведен

Превеждането на кредита следва след успешно кандидатстване, понякога за 15 минути.

Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Кой обработва Вашите лични данни?

КД Капитал ЕООД с адрес на централно управление на улица „Л. Каравелов“ № 2, Пловдив, България, номер по ДДС съгласно разпоредбите на ЕС: 205391327 (нас) събира и обработва вашата лична информация от името на Фератум Bank p.l.c., вписана в Регистъра на дружествата на Малта под номер C 56251, базирана на адрес St. Business Center, 120 The Strand, Gzira, Малта (допълнително: наричана по-нататък Фератум или Банката), телефон 0800 7707, адрес на електронна поща info@ferratumbank.hr.

Ferratum bank p.l.c. е част от Фератум Груп — заедно с други дружества, чийто мажоритарен член на дружеството е пряко или косвено Ferratum Oyi (номер от Финландския търговски регистър 1950969—1, със седалище на адрес Ratamestarinkatu 11 A, Хелзинки, Република Финландия).

Фератум отговаря за обработката на личната Ви информация и като такава трябва да се счита за ръководител на обработката на данни съгласно ОРЗД, а ние като субект, извършващ обработката, обработваме лични данни според указанията на Фератум.

Повече подробности за метода на обработка на Фератум можете да намерите на адрес https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf

Защо се обработват лични данни?

Вашите лични данни се обработват с цел сключване и изпълнение на договора за кредит/заем и ако не желаете да предоставите всички поискани лични данни, няма да можем да препратим Вашето искане до банката и банката няма да да може да сключи договор с Вас.

Тази обработка включва правилната идентификация на заявителя или заявителя за кредит/заем и извършването на проверки и оценки относно заема, проверка и оценка на риска от страна на заявителя, всички с цел да се реши дали и при какви условия Фератум ще сключи договор за кредит/заем с подалия заявка.

Правното основание за такава обработка е сключването и изпълнението на договор със заявителя, както и законните интереси на Фератум да гарантира, че клиентът е надежден и кредитоспособен и да събира всички дължими суми, както и правните и регулаторни задължения на Фератум произтичащи от действащите закони, включително закони и разпоредби, регулиращи кредитните институции/кредитори, като задължението за докладване на регулаторите, правилата за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма, както и разпоредбите за правилна идентификация на клиентите (KYC) и гарантиране на надеждността и кредитоспособността на клиента.

Какви данни се обработват?

За постигане на целта се събират следните лични данни:

 1. информация за идентификация (например име, личен идентификационен номер, дата на раждане, място на раждане, информация за документ за самоличност и копие от него, лична карта със снимка, за да се провери самоличността);
 2. данни за контакт (например адрес, телефонен номер, адрес на електронна поща);
 3. банкови данни (напр. идентификационен номер на банката, име на банка, титуляр на сметка, номер на сметка).

Освен това Фератум може да изисква от Вас да предоставите друга информация за целта, като например:

 1. Финансови данни (например заплата, доходи, активи, задължения);
 2. Информация, свързана с договора с предоставящия гаранция;
 3. Данни, свързани с произхода на активите (например данни за работодател, бизнес партньори, бизнес дейности и реални потребители, данни, показващи източника на Вашите доходи и благосъстояние);
 4. Данни за кредитоспособност/надеждност (напр. данни, свързани с поведението във връзка с плащания, данни за щетите, нанесени на Фератум или други лица, данни, позволяващи на Фератум да предприеме мерки за надлежна проверка, свързани с предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и да гарантира спазването на международните санкции, включително целта на бизнес отношенията и указание дали клиентът е видна политическа личност);
 5. Данни, събрани при изпълнение на законови задължения (например информация, предоставена като част от разследвания, предоставени от разследващи органи, нотариуси, данъчни органи, съдилища и изпълнители);
 6. Данни за комуникация (например електронни съобщения, записи на телефонни разговори);
 7. Информация, свързана с услугите (например изпълнение или неизпълнение на договор, история на извършените транзакции, подадени заявления, жалби и възражения).

Автоматизирано вземане на решения и профилиране

Решението за сключване на договор с клиента се взема от Фератум и Фератум решава въз основа на профилиране и/или автоматизирано вземане на решение дали заявлението за кредит е изцяло или частично прието или отхвърлено.

Решението се взема въз основа на предоставената от заявителя информация, данни, получени от външни източници, като публични и частни регистри и други трети страни, както и данни от предходно поведение на клиента във връзка с плащания към Фератум. Не се обработват конкретни категории лични данни (например данни, свързани със здравето, генетични данни).

Профилиране и/или автоматизирано вземане на решения са необходими за сключване на договори, както и за изпълнение на законовите задължения на Фератум, свързани с правилната идентификация на клиента, оценка на кредитоспособността на клиента, предотвратяване на измами и изпиране на пари. Автоматизираното вземане на решение помага на Фератум да провери самоличността на клиента и да потвърди, че клиентът е надежден и кредитоспособен и способен да изпълнява задълженията си по договора. Автоматизираното вземане на решения помага на Фератум да взема справедливи и отговорни решения за отпускане на кредит. Фератум няма да одобри кредита/заема и може да прекрати договора, ако получи информация, че клиентът е просрочил плащания или че клиентът е предоставил на Фератум невярна информация. Освен това автоматизираното вземане на решения помага да се намали възможността от човешка грешка, дискриминация и злоупотреба с власт и дава възможност за вземане на решения за по-кратки периоди от време, като се вземе предвид количеството заявления, получени от Фератум.

Ако обаче искате да оспорите взетото решение, да изразите собствено мнение и да упражните правото си на човешка намеса от страна на администратора, можете да се свържете с Фератум по телефона на номер 0800 7707 или по електронна поща на адрес info@ferratumbank.hr.

Споделяне на лична информация

Като субект, обработващ данни, предаваме всички лични данни, които събираме от името на Фератум, на Фератум като администратор.

Фератум може да споделя Вашите лични данни със следните трети страни:

 1. лице (физическо или юридическо), което гарантира изпълнението на задълженията на клиента по силата на договор с Фератум (например поръчител). Правното основание за такова споделяне е легитимният интерес на Фератум да гарантира изпълнението на договора;
 2. клиенти, за изпълнение на чиито задължения Вие сте поръчител. Правното основание за такова споделяне е легитимният интерес на Фератум да гарантира изпълнението на договора;
 3. лица, които поддържат бази данни за просрочени плащания. Правното основание на такова споделяне е легитимният интерес на Фератум да гарантира изпълнението на договора и законният интерес на трети страни да могат да оценят кредитоспособността на Клиента;
 4. агенции за събиране на дългове и съдебни изпълнители. Правното основание за такова споделяне е легитимният интерес на Фератум да гарантира изпълнението на договора;
 5. одитори на Фератум. Правното основание за такова споделяне са законовите задължения на Фератум.
 6. регулатори на Фератум. Правното основание за такова споделяне са законовите задължения на Фератум.

За по-нататъшна обработка и споделяне на данни от Фератум, прочетете принципите на Фератум за обработка на данни на адрес https://www.ferratumbank.hr/sites/ferratumbank.hr/files/20180510_HR%20Principles%20of%20processing%20personal%20data%20of%20clients.pdf.

Прехвърляне на лични данни извън ЕИП

Фератум прехвърля лични данни на субектите на Фератум Груп и други получатели (включително предоставяне на достъп до лични данни) до държави извън Европейското икономическо пространство, напр. САЩ, Канада, Индия, Швейцария. Това включва предоставяне на достъп до лични данни от тези държави членки. Фератум обаче действа по този начин само ако има законно основание за такива действия, включително получателя, който: i) се намира в държава, която гарантира достатъчно ниво на защита на личната информация; или ii) е субект по инструмент, обхващащ исканията на ЕС за прехвърляне на лични данни извън Съюза.

По-подробна информация относно прехвърлянето на лична информация извън ЕС можете да получите, като се свържете с Фератум на телефон 0800 7707 или по електронна поща на адрес info@ferratumbank.hr.

Съхранение на лична информация

Изпълнителите съхраняват личните данни според инструкциите на управителя или Фератум.

Фератум съхранява личната Ви информация в съответствие с указанията на своята дейност, колкото е необходимо, за да изпълни целта, за която е била събрана или колкото е необходимо, за да защити правата си или според изискванията на действащото законодателство.

Максималният период, който може да бъде приложен, е крайният срок за всички вземания, произтичащи от транзакции, който е 10 години от датата на последната транзакция или закриване на сметката, в зависимост от това кое е настъпило последно.

Вашите права

До степента, предвидена от действащите Правила за защита на личните данни, имате всички права на респондент по отношение на Вашата лична информация. Това включва следните права:

 1. право да поискате достъп до Вашите лични данни;
 2. право да получите копие на Вашите лични данни;
 3. право да коригира неточни или непълни лични данни, свързани с Вас;
 4. право на изтриване на Вашите лични данни;
 5. право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни;
 6. право на преносимост на личните Ви данни;
 7. правото на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, което се основава на Вашия по-висш законен интерес и които данни се обработват за целите на директния маркетинг;

Ако смятате, че Вашите права са нарушени, имате право да подадете жалба:

 • до отдел „Обслужване на клиенти“ на Фератум или;
 • до длъжностното лице по защита на данните на Фератум или;
 • до Службата на комисаря по сигурността на информацията и защита на данните на адрес: Етаж 2, Дом Airways, Triq Il — Kbira, Tas-Sliema SLM 1549, телефон: +356 2328 7100, електронна поща idpc.info@idpc.org.mt или;
 • до съдилища, ако смятате, че Вашите права са нарушени.

За да упражните правата си, моля, свържете се със службите на Фератум или отправете своето искане и до нас и ние ще го препратим на Фератум като ръководител на обработката.

Изменения на принципите

В случай че практиките на Фератум за обработка на лични данни са променени или когато тези принципи възникнат в съответствие с действащи разпоредби, съдебна практика или насоки, издадени от компетентните органи, Фератум има право да ги промени едностранно по всяко време. В този случай Фератум ще Ви уведоми по електронна поща не по-късно от един месец преди влизането в сила на промените.

За контакти

Ако имате въпроси относно обработката на личната Ви информация, моля, свържете се с Фератум на телефонен номер 0800 7707 или по електронна поща на адрес info@ferratumbank.hr.

Фератум има назначено длъжностно лице по защита на личните данни, с което също може да се свържете във връзка с горепосоченото на: dpo.hr@ferratumbank.hr.

Poruke zadovoljnih klijenata

Hvala na brzoj isplati kredita. Nitko mi osim vas nije htio isplatiti novac. Najjednostavniji ste, bez kompliciranja. Vrlo profesionalno. Uvjerili ste me da ste najbolji.

Емил Димитров, Пловдив

Ovo je najlakši način da se dođe do novca kada ste u problemu. Preporuka svima koji imaju sumnju. Prijavio sam se preko mobitela i isti dan mi je novac isplaćen na račun. Красимир Георгиев, София

Jako ste me iznenadili svojim profesionalnim pristupom. Jako ozbiljno i sigurno poslovanje. Već dva puta sam preko vas uzela kredit i opet ću ako će mi zatrebati. Марияна Спасова, Варна

FAQ

Česta pitanja o kreditima

Što je brzi kredit?

Brzi krediti i zajmovi su naziv financijske usluge koja je već nekoliko godina prisutna na Bugarskom online tržištu. Pod brze kredite i zajmove podrazumijevaju se manji novčani iznosi koji se u većini slučajeva otplaćuju do maksimalno 12 mjesečnih rata.

Do kojeg iznosa se isplaćuju krediti?

Brze kredite isplaćujemo u iznosu od 50 лв do maksimalno 5000 лв.

.

Da li umirovljenici mogu zatražiti brzi kredit?

Brze kredite i zajmove mogu zatražiti sve osobe koje imaju redovita mjesečna primanja po bankovnom računu, pa tako i umirovljenici.

Zašto se prijaviti za brzi kredit?

Za brzi kredit prijavljuju se ljudi s različitim životnim pričama i financijskim situacijama. Bilo da ste u minusu, trebate platiti zaostale režije, stare račune, troškove liječenja ili si želite priuštiti putovanje i novi mobitel. Brzi krediti i zajmovi olakšat će vam da dođete do svog cilja.

faq